Văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

Thông tư, nghị định, quyết định, quy định, hướng dẫn do chính phủ và ban giám đốc công ty ban hành.

Xem chi tiết