Trạm cấp phát xăng dầu Nà Bó

- Cấp phát xăng dầu cho các đội thi công.
- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
Hoạt động thường nhật

Hoạt động thường nhật
Hoạt động kinh doanh thường nhật