San Luong dwelling area

Total area 8000m2, including:
- Building plots for tube house with 80m2 - 89.5m2 each
- Garden houses with 123m2 - 174m2 each
- Land for greenery & sport = 678m2
Quyết định số 1758/QĐ-UB phê duyệt bàn giao đất cho SLICC để kinh doanh nhà đất
Decision no.1758/QD-UB approving on ground handover to SLICC for real estate operation
Phối cảnh tổng thể
General view
Mặt bằng phân lô
Plot plan
Hoạt động giải phóng mặt bằng
Land clearance activities